مرجع مقالات رسمی اپلیکیشن مرجع مقالات رسمی اپلیکیشن .

مرجع مقالات رسمی اپلیکیشن

برنامه نویسی اندروید در دلفی

با لاخره قابلیت کامپایل و تولید فایلهای APK سیستم ادله اندروید به دلفی بیش تر شد .این کامایلر بر خلاف عمده کامپایلرهای جانور Java Dalvik bytecode ایجاد نمی کند بله کدهای باینری خاص به خویش ARM پلتفورم اندروید را ایجاد میکند .تا
کنون برای ساخت کدهای باینری اندروید ناچار به استعمال از ++c بودید اما حالا با استفاده از این کامپایلر شما به راحتی میتوانید از تمامی قابلیتهای دلفی و کامپوننتهای آن برای تولید برنامه های اندروید استفاده فرمایید نظیر user interface , data access, data binding, sensors, internet and cloud support

طراحی اپلیکیش در مشهد

DelphiFeedsDesign

کدنویسی
برای اندروید تفاوتی با کدنویسی برای IOS ندارد و به راحتی می توانید از آن کدها و کامپوننتهای استاندارارد برای هر 2 موضوع به کارگیری کنید
procedure THeaderFooterForm .RefreshFeeds
(fSource: TRSSFeedSource); var
strUrl:
string; strXml:
string; title,
author, pubDate, url: string; I:
Integer; ChannelNode,
ItemNode: IXMLNode; ListBoxItem:
TListBoxItem; TargetList:
TListBox; LabelStatus:
Tlabel; begin
case
fSource of fsDelphiFeeds:
begin
strUrl := 'http://feeds .delphifeeds .com/delphifeeds';
TargetList
:= ListBoxDelphi; LabelStatus
:= LabelStatusD; end;
fsEmbarcaderoBlogs:
begin
strUrl := 'http://blogs .embarcadero .com/feeds/wpmu-feed/';
TargetList
:= ListBoxEmbt; LabelStatus
:= LabelStatuse; end;
end;
try
strXml := IdHTTP1 .Get
(strUrl); except
on
E: Exception do begin
ShowMesغیر مجاز می باشدe ('Error: ' + E .Mesغیر مجاز می باشدe);
Exit;
end;
end;
XMLDocument1 .LoadFromXML(strXml);
XMLDocument1 .Active
:= True; LabelStatus .Text
:= 'Processing RSS'; LabelStatus .Repaint;
TargetList .BeginUpdate;
try
TargetList .Clear;
ChannelNode := XMLDocument1 .DocumentElement .ChildNodes .FindNode
('channel'); for I := 0 to ChannelNode .ChildNodes .Count
- 1 do begin
ItemNode := ChannelNode .ChildNodes[I];
if ItemNode .NodeName
= 'item' then begin
LabelStatus .Text := 'Processing Node ' + I .ToString;
title := ItemNode .ChildValues
['title']; pubDate := ItemNode .ChildValues
['pubDate']; case
fSource of fsDelphiFeeds: author := ItemNode .ChildValues
['author']; fsEmbarcaderoBlogs: author := ItemNode .ChildValues
['creator']; end;
url := ItemNode .ChildValues
['link']; ListBoxItem := TListBoxItem .Create(TargetList);
ListBoxItem .Text
:= title; ListBoxItem .ItemData .Detail
:= author + ' - ' + Copy(pubDate, 1, 11); ListBoxItem .TagString
:= url; TargetList .AddObject(ListBoxItem);
end;
end;
finally
TargetList .EndUpdate;
end;
LabelStatus .Text
:= 'RSS Processed'; end;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
procedure THeaderFooterForm .RefreshFeeds
(fSource: TRSSFeedSource); var
strUrl:
string; strXml:
string; title,
author, pubDate, url: string; I:
Integer; ChannelNode,
ItemNode: IXMLNode; ListBoxItem:
TListBoxItem; TargetList:
TListBox; LabelStatus:
Tlabel; begin
case
fSource of fsDelphiFeeds:
begin
strUrl := 'http://feeds .delphifeeds .com/delphifeeds';
TargetList
:= ListBoxDelphi; LabelStatus
:= LabelStatusD; end;
fsEmbarcaderoBlogs:
begin
strUrl := 'http://blogs .embarcadero .com/feeds/wpmu-feed/';
TargetList
:= ListBoxEmbt; LabelStatus
:= LabelStatuse; end;
end;
try
strXml := IdHTTP1 .Get
(strUrl); except
on
E: Exception do begin
ShowMesغیر مجاز می باشدe ('Error: ' + E .Mesغیر مجاز می باشدe);
Exit;
end;
end;
XMLDocument1 .LoadFromXML(strXml);
XMLDocument1 .Active
:= True; LabelStatus .Text
:= 'Processing RSS'; LabelStatus .Repaint;
TargetList .BeginUpdate;
try
TargetList .Clear;
ChannelNode := XMLDocument1 .DocumentElement .ChildNodes .FindNode
('channel'); for I := 0 to ChannelNode .ChildNodes .Count
- 1 do begin
ItemNode := ChannelNode .ChildNodes[I];
if ItemNode .NodeName
= 'item' then begin
LabelStatus .Text := 'Processing Node ' + I .ToString;
title := ItemNode .ChildValues
['title']; pubDate := ItemNode .ChildValues
['pubDate']; case
fSource of fsDelphiFeeds: author := ItemNode .ChildValues
['author']; fsEmbarcaderoBlogs: author := ItemNode .ChildValues
['creator']; end;
url := ItemNode .ChildValues
['link']; ListBoxItem := TListBoxItem .Create(TargetList);
ListBoxItem .Text
:= title; ListBoxItem .ItemData .Detail
:= author + ' - ' + Copy(pubDate, 1, 11); ListBoxItem .TagString
:= url; TargetList .AddObject(ListBoxItem);
end;
end;
finally
TargetList .EndUpdate;
end;
LabelStatus .Text
:= 'RSS Processed'; end;
این
کد را می‌توانید در Delphi xe4 نیز برای ویندوز نیز برای IOS و نیز برای Android کامپایل کنید مثال کامایل گردیده برای IOS

DelphiFeedsIos

 

 

نمونه
کامپایل گردیده برای اندروید


برچسب: طراحی اپلیکیش در مشهد،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۵۰:۲۴ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)